widok na góry

Regulamin obiektu

Regulamin pobytu w Agroturystyce Trzy Morza

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Gości i osoby przebywające na terenie posesji Trzy Morza.
 2. Rozpoczęcie pobytu w obiekcie Trzy morza jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
 3. Apartamenty wynajmowane są na doby hotelowe.
 4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00  pierwszego dnia pobytu i kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 5. Pozostawienie w pokoju rzeczy lub pozostanie w pokoju poza godzinę 11:00 jest równoznaczne z naliczeniem opłaty pełnej za rozpoczętą dobę hotelową.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić właścicielowi obiektu najpóźniej 24 godziny przed datą, w której upływa termin najmu, co nie wiąże jednak właściciela obiektu do spełnienia prośby.  Właściciel może przedłużyć pobyt w miarę posiadanych możliwości.
 7. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął jeszcze okres wynajmu, za który gośc uiścił opłatę.
 8. Gość ma obowiązek zgłosić, że ma zamiar zaprosić na teren obiektu osoby niezameldowane w obiekcie i musi uzyskać zgodę właściciela, aby takie osoby mogły wejść na teren obiektu.
 9. Gość po wejściu do apartamentu jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nic nie jest uszkodzone, czy działają urządzenia. Jeśli gość zauważy usterki jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia właściciela obiektu. 
 10. Za wszystkie niezgłoszone pierwszego dnia po zameldowaniu usterki lub szkody Gość zostanie obciążony finansowo. Za zniszczenia lub uszkodzenia apartamentu powstałe z winy Gościa lub odwiedzających go osób Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność i zostanie obciążony kosztami napraw lub wymiany uszkodzonego urządzenia/przedmiotu oraz kosztami zablokowania apartamentu na czas napraw. Osoby korzystające z wyposażenia dodatkowego obiektu (rowery, sprzęt sportowy) odpowiadają materialnie za wypożyczony przedmiot, aż do momentu jego zdania u właściciela obiektu.
 11. Właściciel obiektu Trzy Morza zobowiązany jest do zapewnienia warunków pełnego wypoczynku gości oraz reakcji na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w obiekcie.
 12. Gość zobowiązuje się do wykorzystywania apartamentu jedynie w celach mieszkalnych, organizowanie imprez jest niedozwolone.
 13. W przypadku gdy Gość w sposób rażący narusza dobro i spokój innych domowników, nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia społecznego, właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia mu świadczenia usługi najmu ze skutkiem natychmiastowym i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 14. Na terenie całego pensjonatu obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. Niestosowanie się do tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000 złotych. W obiekcie  zamontowane są czujniki przeciwpożarowe.
 15. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00 rano. Właściciel obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobom, które naruszyły tą zasadę.
 16. Pogoda i inne zdarzenia niewynikające z winy właściciela obiektu, nie są podstawą do skracania czasu pobytu i zwrotu należności za niewykorzystany pobyt.
 17. Niewykorzystanie całości pobytu przez gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 18. Osoby poniżej 18-go roku życia powinny znajdować się na terenie pensjonatu pod stałym nadzorem opiekunów, którzy ponoszą odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań osób nieletnich.
 19. Obiekt Trzy Morza ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy gości w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność ta podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu. Obiekt Trzy Morza ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i innych cennych przedmiotów mających wartość materialną, naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości i standardu obiektu lub zajmują zbyt dużo miejsca.
 20. Przebywanie zwierząt w pokojach hotelowych jest zakazane. Złamanie tego punktu powoduje naliczenie kary 200 zł za każdy dzień przebywania zwierzęcia w pokoju.
 21. W pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia pokoju (np. grzałki elektryczne, żelazka, grzejniki).
 22. Przedmioty pozostawione przez Gościa w dniu wyjazdu w pokoju (nie będące artykułami spożywczymi) zostaną odesłane na wskazany adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, pensjonat przechowa te przedmioty przez 30 dni.
 23. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju Gość proszony jest o zamknięcie okien (w tym w szczególności okien dachowych) oraz drzwi pokoju oraz wyłączenie wszelkich urządzeń elektrycznych. Właściciel obiektu posiada klucz zapasowy i upoważniony jest do wstępu do udostępnionego pokoju w celu wykonania poniższych czynności w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych, dużego wiatru czy burzy.
 24. W przypadku braku zapewnienia pobytu Gościowi bez winy najemcy pensjonatu, zwłaszcza na skutek ograniczeń nakładanych na przedsiębiorców w związku z stanem epidemii, najemca pensjonatu, według wyboru gościa, zwróci mu zadatek w terminie 14 dni roboczych od wezwania do zwrotu zadatku lub zostanie przeznaczony na pobyt gościa w  agroturystyce Trzy morza  w innym terminie w przeciągu roku. W wezwaniu do zwrotu zadatku należy wskazać numer rachunku bankowego, na który zadatek powinien zostać zwrócony.
 25. Zabronione jest wykorzystywanie apartamentów, budynków i nieruchomości na których się znajdują w związku z działalnością gospodarczą bez porozumienia z właścicielem.
 26. Właściciel obiektu Trzy Morza może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pensjonatu, wyrządził szkodę w mieniu pensjonatu, zakłócił spokojny pobyt gości lub wyrządził szkodę innym gościom, pracownikom pensjonatu lub osobom przebywającym na terenie pensjonatu.
 27. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, pensjonat może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka będzie zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań  właściciela obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia pensjonatu.
 28. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być kierowane do właściciela bez zbędnej zwłoki  podczas trwania pobytu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest opłacenie całej należności za zarezerwowany pobyt.

Warunki rezerwacji, meldunku i anulowania rezerwacji

 1. Rezerwacji pobytu mogą dokonać jedynie osoby  pełnoletnie.
 2. Podczas składania rezerwacji poprzez elektroniczny system rezerwacji dostępny na stronie www.trzymorza.pl  należy:
  • wybrać termin i obiekt rezerwacji
  • podać dane osobowe osoby dokonującej rezerwacji
  • dokonać przedpłaty 
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości rezerwacji na konto bankowe. Płatności należy dokonać do 24 godzin od momentu dokonania rezerwacji. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji. Pozostałą kwotę należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu. Istnieje możliwość zapłaty na miejscu gotówką, kartą lub przelewem natychmiastowym.
 4. Przy rezerwacji należy podać ilość osób, która będzie nocowała w apartamencie. W przypadku podania przy rezerwacji mniejszej ilości osób od stanu faktycznego faktycznego, pierwszego dnia pobytu zostanie naliczona odpowiednia dopłata za kolejne osoby nocujące w apartamencie. Za osobę uznaje się tak samo osobę dorosłą jak i dziecko, bez względu na wiek.
 5. Z powodu ograniczeń technicznych nie wynikających z winy Najemcy, obiekt Trzy Morza nie zapewnia gościom stałego łącza internetowego. 
 6. Za zgubienie kluczy do apartamentu Gość ponosi opłatę w wysokości 120 PLN, a za złamanie klucza w zamku opłata wyniesie 250 PLN.
 7. W przypadku ewentualnych sporów mogących wymknąć z działań nie ujętych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
 8. Do rezerwacji i zadatku odpowiednio stosuje się art. 394 §1 i § Kodeksu cywilnego, to jest w szczególności: w razie braku uregulowania przez Gościa pozostałej części opłaty za pobyt w pierwszym dniu pobytu Najemca Pensjonatu może od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, zaś w przypadku braku zapewnienia pobytu Gościowi przez Najemcę Pensjonatu, Gość może żądać dwukrotności zadatku.
 9. W przypadku anulowania rezerwacji nie później niż 30 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług naszej agroturystyki, zwracamy 100% wpłaconej opłaty rezerwacyjnej-przedpłaty.
 10. W przypadku anulowania rezerwacji później niż 30 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług naszej agroturystyki, wpłacona kwota opłaty rezerwacyjnej- przedpłaty nie podlega zwrotowi.
 11. W sytuacjach awaryjnych, proszę dzwonić na numer 669 673 763 lub 782 11 75 75